شرکت تولیدی صنعتی آب ترازنوین کنترل

تأســیس شــرکت آب تــراز نتیجــه و محصــول ســالها تجربــه و حضــور فعــال بیــش ازبیســت ســال مدیــران مؤسـس شـرکت در صنعـت آب و آبرسـانی ،همـراه بـا مونتـاژ و تولیـدانـواع کنتـور آب و همکاری با سایر تولیـد کننـدگان ایـن صنعـت و آشـنایی بـا نیـاز منـدیهـا و مشـکلات روزمـره شـرکتهـای آبفـابـه ویـژه در رابطـه بـا انتخـاب کنتـورهـای آب،مناسـب شـرایط اقلیمـی متفـاوت مناطـق مختلـف کشـور پهنـاور عزیزمـان ایـران میباشـد کـه بـاسـرمایه گذاری بسـیار مالـی و تأمیـن و تجهیـز ماشـین آلات مـدرن و راه انـدازی خطـوط تولیـدانبـوه و بـه کارگیـری دسـتگاه هـای پیشـرفته جهـت تسـت و گیـری و واحـد کنتـرل کیفـی، و عرضــه ی انــواع کنتــورهــای آب مطابــق اســتانداردهــای بیــن المللــی کنتــورهــای مکانیکــی و هوشــمند مــورد نیــاز مصــارف خانگــی (فرعــی و اصلــی) و نیــز کنتــور هــای حجیــم بــرای اســتفاده درامــور کشـاورزی وصنعـتی هسـتیم و امیـد داریـم در آینـده نزدیـک بـه سـایر اهـداف مـوردنظرمـان کـه برای مطالعه بیشتر به صفحه درباره ما مراجعه کنید .

محصولات

جدیدترین

مقالات

محل نصب کنتور

آن‌ را در بهترین مکان قرار دهید و به درستی نصب کنید. حتی گران‌ترین آن‌ها هم زمانی که اشتباهی در فرآیند نصب‌شان رخ دهد

چرا به کنتور آب نیاز داریم؟

اطمینان از اینکه که آیا آب واقعاً به شما می‌رسد، مطلع شوید و همچنین شما را به صرفه‌جویی در مصرف آب تشویق می‌کند

مقایسه انواع کنتور آب

انواع مختلف کنتورهای آب موجود در بازار است. شما باید بدانبد که کدام نوع کنتور آب برای کاربرد موردنظرتان، مناسب تر است

الزامات فنی خرید کنتور آب

کنتور آب باید از موادی ساخته شده که دوام و استحکام کافی جهت هدفی که مورد استفاده قرار می گیرد را داشته باشد