تماس با ما

شرکت تولیدی صنعتی آب ترازنوین کنترل

شرکت تولیدی صنعتی آب ترازنوین کنترل

تأســیس شــرکت آب تــراز نتیجــه و محصــول ســالها تجربــه و حضــور فعــال بیــش ازبیســت ســال مدیــران مؤسـس شـرکت در صنعـت آب و آبرسـانی ،همـراه بـا مونتـاژ و تولیـدانـواع کنتـور آب و همکاری با سایر تولیـد کننـدگان ایـن صنعـت و آشـنایی بـا نیـاز منـدیهـا و مشـکلات روزمـره شـرکتهـای آبفـابـه و ... میباشد

دفتر مرکزی: گلوبندک،خیام شمالی،پاساژ محمدی،ط۳ ،واحد۱۶
دفتر فروش: ...
فکس : 02136059214
همراه :
کیلومتر۳۸اتوبان تهران-قم،شهرک صنعتی شمس آباد،خیابان نارنجستان،گلبرگ ۱۰پلاک ۱۴
کارخانه: 02156231407
ساعت کاری: 9:30 تا 16

مارا در فضای مجازی دنبال کنید

انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

images/location.png