درباره ما

شرکت تولیدی صنعتی آب ترازنوین کنترل

تأســیس شــرکت آب تــراز نتیجــه و محصــول ســالها تجربــه و حضــور فعــال بیــش ازبیســت ســال مدیــران مؤسـس شـرکت در صنعـت آب و آبرسـانی ،همـراه بـا مونتـاژ و تولیـدانـواع کنتـور آب و همکاری با سایر تولیـد کننـدگان ایـن صنعـت و آشـنایی بـا نیـاز منـدیهـا و مشـکلات روزمـره شـرکتهـای آبفـابـه ویـژه در رابطـه بـا انتخـاب کنتـورهـای آب،مناسـب شـرایط اقلیمـی متفـاوت مناطـق مختلـف کشـور پهنـاور عزیزمـان ایـران میباشـد کـه بـاسـرمایه گذاری بسـیار مالـی و تأمیـن و تجهیـز ماشـین آلات مـدرن و راه انـدازی خطـوط تولیـدانبـوه و بـه کارگیـری دسـتگاه هـای پیشـرفته جهـت تسـت و گیـری و واحـد کنتـرل کیفـی، و عرضــه ی انــواع کنتــورهــای آب مطابــق اســتانداردهــای بیــن المللــی کنتــورهــای مکانیکــی و هوشــمند مــورد نیــاز مصــارف خانگــی (فرعــی و اصلــی) و نیــز کنتــور هــای حجیــم بــرای اســتفاده درامــور کشـاورزی وصنعـتی هسـتیم و امیـد داریـم در آینـده نزدیـک بـه سـایر اهـداف مـوردنظرمـان کـه برای مطالعه بیشتر به صفحه درباره ما مراجعه کنید . حضـور گســترده و فعــال در قالــب یــک گـروه صنعــتی کامــل،پاســخ گو و تأمیــن کننــده کلیــه ی سفارشــات شـرکت آب تـراز موفـق بـه کسـب گواهینامـه هـا ی سیسـتم مدیریـت کیفیـت 001 ISO، سیسـتم مدیریـت رسیدگی به شکایت مشتری ISO10002 ،سیستم مدیریت ایم و بهداشت ش لیSAS18001 O،سیستم مدیریت زیسـت محیطی ISO 14001وهمچنین کسـب گواهینامه های تاییدیه کیفیت کالای اروپا(CE(در خصو مکانیزم های مورد استفاده شده است.

راه های ارتباطی ما

دفتر مرکزی: گلوبندک،خیام شمالی،پاساژ محمدی،ط۳ ،واحد۱۶
دفتر فروش: ...
فکس : 02136059214
همراه :
کیلومتر۳۸اتوبان تهران-قم،شهرک صنعتی شمس آباد،خیابان نارنجستان،گلبرگ ۱۰پلاک ۱۴
کارخانه: 02156231407
ساعت کاری: 9:30 تا 16